google7b0d811cf630d6e9.html

เครื่องช๊อตไก่

FLOCK - SHOCK  เครื่องช็อตไก่  สำหรับติดตั้งในระบบให้น้ำ และอาหาร

ในไก่พันธุ์ ป้องกัน ไม่ให้ไก่ขึ้นเยียบ ระบบแขวนในไลด์ น้ำและ อาหาร

วิธีการ

เครื่องจะปล่อยกระแสไฟฟ้าที่มีโวลต์สูง แต่กระแสตำมาก เป็นจังหวะ

ผ่านลวดที่ชึงไว้

Visitors: 627,658