google7b0d811cf630d6e9.html

เตาเผาไก่ตาย LPG CREMATOR

เตาเผาซากไก่ AGB - INCINERATOR ระบบแก็ส แอลพีจี

ผลิตใน อเมริกา มาตรฐาน GPA  , ตรวจผ่านมาตรฐาน 

และมีการใช้งาน กว่า 10 ปี ในฟาร์มพ่อแม่พันธุ์ ในประเทศไทย

Visitors: 212,542